ሃ ዋ ዝ

Books Harari region Cultural Bureau 224 17th Dec, 2020

Embed

Loading please wait...

Overview

ቡእቲ ዪ ሃዋዝ ዪሌዛሌ ኪታብ ዚትከተቤው ሙራዴ፤ ጋርሃዋዝ፤ ጃርሏዋዝ ዋ ዲይሏዋዚያ ማቤይና ዛሌ ኦር አኽሊቅ ዲንዱያቹው ኪታብዞቤ መትላመዴላንታ። ሀረሪ ኡምመት ኒባሮት ላጦትዞቤ ዘትሬኸበዩ ሰሊም፤ አማንነት ጋርሏዋዚያ ኒባሮት ዋ ኔሮታችላ አሳስ ዚተዩ መትናሰእቲ ሏሇታቹው መዝጋገሔላምንታ። ዪ ባሔ ዚትሊሏዲቤ መሏዴሏዋዝዞ አኸእ ወቅቲቤ ያሻዛሌ መትናሰእቲ በሇቹ ሙጥጠቤ መትቤቃ አሌባም፡፡ አሊይ ሃዋዚያ ዚተዩ ሓጄሶት ዱሊጋቹው መዴበሌማ መዴሇግ ሏሌባ። አደኛ ዯረጃቤም ኻና አፍሪካ ባዲችቤ በጂሔ ዚትሇመዲ ኼይራት ዱሊጋችቤ ከፋሊ፣ ጉዱፈቻ(ከፋሊ) ዱሊጋች መትዯሇግ ሏሌባ። አኸእ ዘማንቤ ዚትሉያዩ ኒባሮት አሌመትሚቻቻ ኹንቲያች ሰበብቤ ዪማጅ ኒብሪ መፋጫላ ዪልዛሌ ባዴ ኡስጡላ ኡስጡ በቃ መዯጃ ዋ ኪሌ ቃጪ ባዴ በቃ መላጣ በቃኛነት መዝጋገሔቤ ሏሌ፡፡ በቃኛነትቤ በጂሔቤ ኪሌ ባዴ ኡስጡ ዪቡኡማ ዪሰፍሩዛሊች ኢድቻች፤ ዊጃች ዋ ራጋችን ተዩ፤ አቦቻች ዋ ዯርማች ቢዝሃቤ ባዴ የሏግደማ በቃ ዘሌባዴ ዪሉጣለ፡፡ ዪላ ባይቲም በቃኛነቱው (emigrants) መትኻተርላ በቃኛነትቤ ዪዱጂዛሊች ማቤይናቤ ዊጅ ወሌዲችዚዩ ሏንጉር ዋ አፌትቤ ዪትዜሇማለ ዪላም ተኽታተልት ዋ ጊርጋራ የትኺሸዮሕሌ፡፡ ቢርዱ፤ ኢር ዋ ደፍቤ ዪትዜሇምዛለ ዊጃች ዋ ወሌዲቹው መሳመትማ ጊርጋራ ኪሊሾ መላቃማ መዯኒ ሞሻ የትኺሻሌ፡፡ አሏዴታኝ ዯረጃ ታእሉም ዯርሲ መንጊስቲ መዴረሳችቤ መሌመዴላ ቀርያቤ ኪም ባዴ መጋሊ ዪገቡማ ጋር ኪራ ያሽዛለ ወሌዲችላ ጊርጋራ የትኺሸዮሕሌ፡፡ ጊርጋራ ቢሊይ መሌመዴ ዪፈርኪዛሊቹም ኢሳለትሶ ኢኮኖሚቤ ዯኢፍ ዚተዩ ወሌዲች ዋ ጋራችዚዩው ጊርጋራ የትኺሻሌ፡፡ ሰዯቃዞ ዘይቃኒ ሰዯቀቱሌ ጃሪያ ተእሲስ መቃነንማ መትዯሇግ ሏሌባ። ኼይራት ሰዯቀቱሌ ጃሪያ ባዴዚኛቤ ሕጂም አሌቲኤገሊ አወሌቤም ናር ሕጂም ሏሌ ኪሌ ኤቀደም ዪነብራሌ መሏዴሏዋዝ ኔሮትላ አሳሲንታማ። ሕጂ አመት 2012 ኢ.ሑቤ ባዴዚኛ ኢቲዮቢያቤ ኼይራት ዛሌባ ጊርጋራ ዱሊጋች ሐኩማ ዯረጃቤ ዋ ኼይሪባያችቤ ተኤገሇማ መዝጋገሔቤ ሏሌ። ሐስኒዚኛቤም ዪ ጊርጋራ አይናቹው ዊጥኒ መቀነንማ ዋ መትቦረዴ ዘላሊ ኼይራት ዱሊጋች ኡርፊነትቤ መትቴገሌ ሏሌባ። ታሪኽነት ዛሇዩ ቁራሳቹው መሓጀስ መትሓዋ ዚማንነት ታሪኽዚኛላ አስጣዞንታ፤ መንበርቲዚኛው ያርዛሌንታ ወሬግ ዚኛምንታ፡ ቺኻልት ዋ ዊዲሮት ዱሊጋች መቃነን ኤሌባም፤ የኽኒማም ሓጀሶታችዚኛው ቁራስ ዊዲሮታች ሙጥጢቤ መትቤቃ ኤሌባም፤ ሜጠቅቤ ዪቤ ሇአይላ ዚትቄቃለ ሏዋዚያ ዚተዩ ሓጄሶት ዱሊጋች ዘጋሔቤ መትዯሇግ ሏሌበዩ። አኺርቤም ኪታብዞ ኡስጡቤ ዚቀረቡ ዯርሲያች ኢሌሚያች አሇምሐቁፍነት፡ ባዴ ሐቁፍነት ዋ ሐስኒ ሐቁፍነት ዛሇዩላ ባይቲ ኢቆት የትጋዛለ ባይቲቤ ኪታብዞቤ ተኻተታቤው፡፡ አዝዞኩትዞ ኪታብዞው ዱኒያ ኪታባችቤ፡ ቁርአን ዋ ሏዱሳችቤ ዚትቆረሱ ኢሌሚያቹው መሳመትማ መትዋቀርቤ ሀረሪ ኡምመት ዱን ዋ ኢማንዞ ባሔ ሏሊ አመሌዞ ባሔ ዪዋፍቂዛሌ ኹንቲቤ ጠብ ዛያ ኪታብንታ።

Please Log in to comment

Harari E-Book Share is a website where you can store any eBook online for easy sharing. The idea behind the site is to make it more convenient for people to share large amounts of eBooks online.